Hovedseksjon

Skyss/busskort

Innledning
Skolen eleven går på, sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og midlertidig. Det er rektor som svarer på spørsmål og fatter enkeltvedtak om skyss ved den aktuelle skolen. I det følgende redegjøres for hvem som har rett på skyss og hvilke rutiner som skal følges.

Hovedregel
Elever i årstrinn 2 – 10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1 er skyssgrensen to kilometer. Dette følger av opplæringslova § 7-1.

Skoleveien regnes fra dør til dør etter ”farande veg”, jf. forarbeidene til loven. Avstanden måles etter gangvei. Som hjelpemiddel for å beregne gangavstand benyttes google maps gangtrase.

Det er bostedsadresse/folkeregistrert adresse som er utgangspunktet for rettigheten i forhold til avstand skole – hjem. Avlastningshjem regnes som bostedsadresse.

Det dekkes også skyss der eleven bor hos begge foreldrene (delt bosted).  Dette gjelder for de dagene eleven bor hos den av foreldrene hvis adresse medfører at avstanden overstiger kilometergrensen. Reiseutgifter i forbindelse med samvær dekkes ikke.

For at eleven skal anses å ha to bosteder, må oppholdet hos hver av foreldrene være av et visst omfang og ha en tilnærmet fast ramme. I motsatt fall vil man ikke kunne si at eleven bor hos begge foreldrene, men at oppholdet hos den ene må anses som samvær i form av besøk. Hvor store deler av tiden eleven må oppholde seg hos hver av foreldrene for å ha rett til skyss etter opplæringslova § 7-1, vil bero på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vanlig samværsrett slik dette er beskrevet i barneloven § 43 annet ledd, er imidlertid eksempel på samvær i form av besøk.

For elever der det er fattet vedtak av en offentlig instans som medfører opphold på annen adresse enn den folkeregistrerte, har elever i grunnskolen rett til skyss etter gjeldende regler.  Dette gjelder for eksempel barn under omsorg av barnevernet eller barn som mottar behandling av ulik art.

Elever som mister sin bolig og midlertidig blir henvist til hotell, hospits eller lignende har krav på skyss i perioden dette gjelder. Det forutsettes at flytting medfører at reiseavstanden overstiger kilometergrensen.


Særlig farlig eller vanskelig skolevei
I henhold til opplæringslova § 7-1 har elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Det må her foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering av hva som er ”særlig farlig eller vanskelig skolevei”. Relevante momenter i vurderingen er blant annet tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den enkelte elev.


Skolebytte
Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige skyssgrensen på to km for 1. klasse/førskolen og fire km for 2. - 10. klasse, skal den skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke skysskostnadene, jf. forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler, vedtatt av Oslo bystyre 22.06.04.

 

Andre forhold
Skyss gis 190 dager i skoleåret.

 

Saksbehandling
Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad om skyss er enkeltvedtak. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak kommer derfor til anvendelse.

 

Rutiner
Elever som innvilges skyss etter opplæringslovas hovedregel, § 7-1, får i hovedsak tildelt skoleårskort. Skolen kjøper inn reisekortene og deler disse ut til elevene.. Skolens ledelse er ansvarlig for å kontrollere lengden på elevens skolevei. Som hjelpemiddel for å beregne benyttes google maps gangtrase.