Hovedseksjon

Strategisk plan

Bjørnholt skole er den del av Osloskolen, og byrådets visjon om en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle er gjeldende også for oss. Visjonen for oppvekst- og kunnskapssektoren er at alle barn og unge i Oslo skal ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Bjørnholt skole skal være en trygg og varm ungdomsskole. Elevmiljøet vårt er spennende og mangfoldig, og vi er opptatt av høy trivsel slik at hver enkelt elev skal ha de beste mulighetene for å kunne utvikle seg både faglig og sosialt.

Strategisk plan bygger på analyser av skolens resultatutvikling, både faglige resultater og læringsmiljøet, samt tilbakemeldinger fra elever og foresatte, og lærernes kunnskaper og erfaringer. Tiltakene er basert på relevant forskning og erfaringer fra vår egen og andre skolers praksis.

Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Et godt læringsmiljø der eleven opplever sosial tilhørighet, trygghet og omsorg er grunnlaget for faglig og sosial utvikling. Med godt tilpassede undervisningsformer og god klasseledelse skal klasserommet være en arena der alle våre elever opplever mestring og utvikling. Lærer-elev-relasjonen er et viktig element i dette arbeidet der læreren støtter eleven emosjonelt og faglig. Tydelige og omsorgsfulle voksne skal, i samarbeid med hjemmene, veilede elevene i deres utvikling av sosial kompetanse slik at de er i stand til å mestre ulike sosiale settinger og situasjoner. Ved skolestart i 2018 begynte lærerteamet på 8. trinn et utviklingsarbeid med fokus på klasseledelse, sosiale ferdigheter og tilpassende undervisningsformer. Dette med støtte fra eksterne fagmiljøer. Dette arbeidet fortsetter og ble utvidet til det inneværende skoleårets nye 8. trinnsteam.

I samarbeid med elevene har aktivitetslokalet vårt, Kroken, blitt pusset opp og det er etablert flere aktiviteter for elevene i pauser og etter skoletid. I 2019 begynte vi også med skolefrokost. Disse tiltakene har hatt en positiv effekt på skolemiljøet, og vi fortsetter å utvikle tilbudene.

For noen år siden begynte vi et samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand med programmet Psykologisk førstehjelp. Programmet har fokus på elevenes emosjonelle kompetanse, og både programmet og samarbeidet med bydelen fortsetter. Som et supplement til utviklingen av elevenes sosiale kompetanse har vi fra 2020 opprettet et samarbeid med organisasjonen MOT. Gjennom MOT-programmet får elevene kompetanse om, trening i og gode samtaler om verdier, holdninger og sosiale ferdigheter.

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
God lesekompetanse er helt avgjørende for at elever skal få dybdekompetanse i alle fag og for at de skal kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner og delta i et moderne, demokratisk samfunn. Kartlegginger ved skolestart viser at en betydelig andel elever på skolen vår ikke har god nok lesekompetanse for å kunne forstå, bruke og reflektere over tekster tilpasset ungdomstrinnet og andre tekster. Observasjoner viser at de bruker et begrenset repertoar av lesestrategier og arbeidsformer i møte med tekst. Skolen har de senere årene arbeidet med felles kompetanseutvikling for å etablere enhetlig og systematisk undervisning som fremmer elevenes lesestrategier og leseforståelse. Skolen har 2018-2019 og 2019-2020 deltatt i satsingen Strategier for leseforståelse i samarbeid med pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten. Denne satsingen fortsetter i 2020-2021 med fokus på elevaktiv læring som skal sikre at elevene er aktive språkbrukere i læringsfellesskapene.

Skolens tiltak for matematikkfaget videreføres også i 2020. Matematikksatsingen har fokus på bruk av ulike strategier og metoder i matematikkopplæringen som stryker elevenes motivasjon, deltagelse og forståelse i faget. Matematikklærerne deltar i Matematikksenterets treårige program Mestre ambisiøs matematikkundervisning (MAM) sammen de andre grunnskolene i bydelen. Et viktig element i denne satsingen er samarbeid med barneskolene i nærmiljøet for å sikre elevenes utvikling i faget fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.

Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
Fravær i grunnskolen er en av indikatorerne på om elever fullfører videregående opplæring. Elever som har høyt fravær, uansett årsak, går glipp av mye opplæring. Høyt fravær er et symptom på noe bakenforliggende, og vi må ha kompetanse om slike faktorer og gode tiltak som kan iverksettes. Skolen skal ha et ekstra fokus på skolenærvær og lage rutiner for oppfølging av elever med høyt fravær.

Vi skal ha høye ambisjoner og forventninger til alle elevene våre.

Vi skal ha et spesielt fokus på å sikre at våre planer og undervisning for elevene i spesialavdelingen er ambisiøse og med høye forventninger til deres faglige og sosiale utvikling.

Fagfornyelsen – overordnet del og nye læreplaner
I 2020 skal vi fortsette å bruke mye tid på å forberede oss til innføringen av fagfornyelsen høsten 2020. Vi skal jobbe mot felles forståelse av hvordan verdiene og prinsippene i overordnet del (dybdelæring, tverrfaglighet, elevmedvirkning, kreativitet, m.m.) skal reflekteres i innhold og organisering av fagene.