IKT-utstyr

En IKT-utstyrsavtale må signeres av eleven og foresatt før maskinen kan utleveres til eleven.

Hvert år ved skoleslutt leverer alle elever sin maskin og lader til IKT-avdelingen for oppdateringer og klargjøring av maskinen til skolestart. 

Installasjon og service

IKT-utstyret som elevene låner tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten og Bjørnholt skole. Derfor er det kun IKT-avdelingen ved Bjørnholt skole som har lov til å installere programvare på en maskin og gjennomføre service på den.

Alle feil og problemer med IKT-utstyret må eleven personlig melde inn til IKT-konsulent snarest. I tilfeller der service kan ta lengre tid får eleven tilbud om å låne en PC midlertidig, som også omfattes av de samme forpliktelsene som maskinen levert til service.

Skader som kan utløse erstatningsplikt dokumenteres med bilder før service blir utført.

Forpliktelser og mislighold

Forpliktelser

Det er kun låntakeren som skal bruke IKT-utstyret som er utlånt. Utstyret skal ikke lånes ut til andre. Låntaker er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, dvs. låntaker må aldri legge fra seg IKT-utstyret i klasserommet (selv om rommet låses), fellesområder, gymsal eller øvrige skolearealer. Utstyret skal oppbevares under oppsyn eller i godkjent, låsbart PC-skap beregnet på oppbevaring av datautstyr. Det skal kun brukes godkjent lås med 8mm bøyletykkelse og 25mm bøylehøyde. Det skal ikke settes personlig preg på maskinen så lenge den tilhører skolen. Alle tyverimerker, syremerker og etiketter som er festet på maskinen ved utlevering skal til en hver tid være synlige, dvs. ikke være tildekket eller fjernet.

Mislighold

Dersom låntaker misligholder avtalen kan rektor si den opp, og utstyret må da returneres til skolens IKT-avdeling. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte.

Skade og erstatning 

Skade på maskinen må erstattes i henhold til Skadeserstatningsloven - §§ 1-1 og 1-2 så lenge maskinen har tilhørighet til skolen.

Sitat fra Skadeerstatningsloven:

§ 1-1 (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Skade på maskinen som utløser erstatningskrav kategoriseres som fysisk skade eller væskeskade. 

Pristak for erstatningsplikt for PC:

  • 1. skoleår: 4 000,-
  • 2. skoleår: 3 000,-
  • 3. skoleår: 2 000,- 

Erstatningsplikt ved tap av eller skade på lader er 500,-.

Kontaktinformasjon

Patrick Detlefsen

IKT-ansvarlig

patrick.detlefsen@ude.oslo.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag:

 08:00 – 16:00

 Tirsdag:

 08:00 – 16:00

 Onsdag:

 08:00 – 14:00

Torsdag:

 08:00 – 16:00

  Fredag:

 08:00 – 16:00

Husk å forsikre maskinen din

Bjørnholt skole anbefaler lånetakeren å gå til anskaffelse av en egen verdiforsikring som dekker skade/tap av elevmaskin.