Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut.

Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet. Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

Elever og foresatte kan ta kontakt for avtale via sms, Teams-chat eller e-post.

 

Samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere
Skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med elever, foresatte, samarbeidspartnere og skolen, til det beste for elevene. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team, og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter. Helsesykepleier har taushetsplikt, og det betyr at foresatte/ eleven må gi samtykke før skolehelsetjenesten kan dele helseinformasjon med skolen og ved henvisning til og samarbeid med andre tjenester og samarbeidspartnere.
Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • logoped
 • Oslohjelpen
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
 • Barnevernet
 • fysioterapeut og ernæringsfysiolog
 • fastlegen
 • Ung Arena
 • Innsats Ung

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er en videreføring av kontakten dere har hatt med helsestasjonen og skolehelsetjenesten i barneskolen. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen ble opprettet da barnet ble født eller flyttet til landet og følger eleven ut ungdomsskolen. Ved flytting ber vi foresatte sørge for at skolehelsetjenesten mottar elevens journal fra tidligere skolehelsetjeneste.


Foresatte må selv bringe barnet til fastlege eller legevakt ved akutt sykdom eller skade.

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er et gratis helsetilbud uten timebestilling utenom skoletid til ungdom mellom 12 og 24 år. Lege, helsesykepleier, jordmor og helsesekretær er vanligvis til stede på HFU. Alle som jobber på HFU er vant til å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet og har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer. HFU finnes i alle bydelene i Oslo, og ungdom kan velge fritt hvilken de vil bruke uavhengig av bosted. Bydel Frogner har egen helsestasjon for gutter, og i bydel Grünerløkka er det egen helsestasjon for kjønn og seksualitet for alle mennesker i Oslo i alderen 0-30.

Åpningstiden på HFU i bydel Søndre Nordstrand: Hver onsdag kl. 16-19, Holmlia Senter vei 9, Holmlia helsestasjon 3. etg, tlf: 46 84 43 27. På Facebook og Instagram (hfubsn_holmlia) finner du oppdatert informasjon om HFU og ting som er nyttig for deg som er ung.

Finn mer informasjon på høyre side.

Skolehelsetjenesten ved Bjørnholt skole

Helsesykepleier: Magnus Hermansson

Tlf: +47 904 10 008

E-post: magnus.hermansson@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid: Alle hverdager i skolens åpningstid

Helsesykepleier: Hilde Mikalsen Dahl

Tlf: +47 479 08 262

E-post: hilde.mikalsen.dahl@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid: tirsdag, onsdag

Faste kontaktpunkt

8. trinn

 • Besøk og presentasjon av skolehelsetjenesten i klassene. Deltagelse på foreldremøte.
 • Alle elever vil i løpet av 8.klasse få tilbud om individuell helsesamtale med helsesykepleier på skolen. Målet med samtalen er å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg. Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet. I forbindelse med vekstmålingen anbefales det en stående holdningsundersøkelse av ungdommen for å se etter eventuelle funn som gir mistanke om asymmetri.
 • Tilbud om undervisning: seksuell helse

9. trinn

 • Tilbud om undervisning: Spør først (seksualitet, holdninger og grenser)

10. trinn

 • Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (dTP-IPV) se Folkehelseinstituttet, vaksinefilm.
 • Tilbud om undervisning: Ta gode valg