Hovedseksjon

Fravær

Føring av fravær

Alt fravær føres av faglærer/kontaktlærer i timeplanen/EST Everyday med følgende koder:

 • U Udokumentert fravær
 • L Legitimert fravær 
 • P Innvilget permisjon
 • E Dokumentert v/legeerklæring
 • I Ikke legitimert (Permisjon som er søkt om, men ikke innvilget.)
 • B Bortvisning
 • A Annen avtalt opplæring (for eksempel elevrådsarbeid). A-fravær teller ikke.


Permisjon fra den pliktige opplæringen

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 10 skoledager i et opplæringsår.

Osloskolen har følgende retningslinjer for permisjon:

 • Ved vurdering av om det er forsvarlig at eleven er borte, ser rektor blant annet på:
  • elevens innsats og prestasjoner på skolen
  • skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • elevens fravær- og permisjonshistorikk
 • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av:
  • statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og Osloprøver
  • prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan
  • eksamener, muntlig og skriftlig
 • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.
 • Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.


Fravær på vitnemålet

 • Alt fravær for 8., 9. og 10. trinn føres på vitnemålet.
 • Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer slås ikke sammen til dager.
 • På vitnemålet skilles det ikke mellom typer fravær (legitimert, udokumentert osv.), men fraværet tas med i vurderingen av orden- og atferdskarakterene.
 • For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev/foresatt kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon.
 • For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven/foresatte legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.
 • Eleven/foresatte også kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet, dersom det legges fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

 

Søknad om sletting av fravær

Søknad om at fravær ikke føres på vitnemålet sendes som e-post til postmottak.Bjornholt@osloskolen.no innen 1. juni for hvert skoleår. Det må legges ved dokumentasjon på søknadsgrunn.