Hovedseksjon

Karakterer og vurdering

Her finner du informasjon om: 

 

Terminkarakterer

Terminkarakterer får du når et fag ikke er avsluttende. Det er en underveisvurdering i et fag. Du kan ikke klage på terminkarakterer.

Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag og som skal føres på vitnemålet.

Hvis du har hatt mye fravær i et fag eller vært borte fra vurderingssituasjoner, kan du få IV (ikke vurdert) som standpunktkarakter i et fag. Karakteren IV har verdien 0 når snittet på vitnemålet skal regnes ut.  

Fritak for fag og vurdering med karakter

Rektor kan, etter søknad og fremleggelse av dokumentasjon:

  • frita elever fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • innvilge tilrettelegging eller unntaksvis frita elever fra kroppsøvingsfaget

Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, har ikke fritak fra faget. De skal følge faget og ha underveisvurdering uten karakter i faget.

Klage på karakter

Mener du at noen av karakterene du fikk på vitnemålet var feilaktige? Du har anledning til å klage. Fristen er 10 dager fra du fikk vite om karakteren.

Du kan klage på alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som skal føres på vitnemålet. 

Du har rett til å kreve begrunnelse for en standpunktkarakter før du bestemmer deg for om du vil klage.

Hvordan klager du?

  • Klagen må være skriftlig, undertegnet og datert og helst skrevet på PC.
  • Alle typer klager skal sendes til rektor.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter, bør klagen begrunnes.
  • Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.
  • Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider


Klagefrist

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.