S-klassen

S-klassen

S-klassen er en byomfattende spesialavdeling som er opptatt av inkludering.  Elevene har friminutt sammen med de andre klassene på skolen, og de fleste elevene er tilknyttet en storklasse. I de praktisk-estetiske fagene (kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og mat og helse) er elevene med i sin storklasse med følge av assistent.

I S-klassen er det p.t. 2,5 lærerstilling og 2 assistentstillinger tilknyttet avdelingen. Elevene får derfor undervisning og tett oppfølging i liten gruppe. I de teoretiske fagene, som norsk, matte og engelsk, har vi fokus på de grunnleggende ferdighetene beskrevet for hvert fag i læreplanene: muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter (bruk av pc).

Ellers er mye av undervisningen praktisk rettet, og det arbeides gjerne med temaer eller prosjekter. Elevene får tilpasset undervisning ut i fra individuelle opplæringsplaner. Dette innebærer at vi tilpasser undervisning utfra elevens behov og forutsetninger, med tanke på fremtidig skolegang og dagligliv (selvstendighet og sosiale ferdigheter).

Hva kan du bli?

Gjennom alle tre årene på ungdomsskolen forbereder vi elevene på videre skolegang. Vi har fokus på å utvikle selvstendighet, elevenes sterke sider og det å ta valg. Både i løpet av 9. trinn og 10. trinn får elevene mulighet til å lære om og besøke videregående skoler. Vi gir også støtte og veiledning i prosessen frem til å søke på videregående skole som er tilpasset elevens forutsetninger. Rådgiver bistår i søknadsprosessen. 

Valgmuligheter

Elevene vil få tilpasset skolehverdagen ut i fra egne forutsetninger og behov. Det er muligheter for å delta i storklassen i flere fag, og få karakterer på lik linje med andre elever i storklassen.  Dette kan vurderes i samarbeid med kontaktlærer, faglærer og foreldre. 

På Bjørnholt i S-klassen har vi

 • eget kjøkken
 • egen gymsal
 • grupperom
 • baserom
 • egne bad og toaletter
 • lesekrok/”butikk”
 • PCer og lesebrett

Skole-hjem samarbeid

Det er viktig for oss med et godt skole hjem samarbeid. Et godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar til trygghet, trivsel og læring hos eleven. Dette er beskrevet i Oslostandarden for skole hjem samarbeid https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skole-hjem-samarbeid/

I tillegg er det egne rutiner for elevene i S-klassen:

 • Loggbok brukes både av skolen og foreldrene hver dag til gjensidig informasjon
 • Meldingsbok brukes til å notere fravær, også planlagt, eks. legetimer, tannlegetimer osv.
 • Ved sykdom/fravær hos eleven må skolen informeres umiddelbart ved å ringe til kontoret og/eller avdelingen.
 • Elever som bruker skolekjøring må selv ringe og avbestille drosjen. Eget brev vil bli sendt ut om dette.