Hovedseksjon

Spesialavdelingen (S-klassen)

De overordnede utviklingsmålene for elevene er at de utvikler språk- og kommunikasjonsevner, selvstendighet og sosiale ferdigheter. Opplæringen legger videre vekt på at elevene utvikler sine grunnleggende ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig, eventuelt også skriftlig eller ved bruk av ASK, lese (bilder/ordbilder/skrift) og regne, samt bruke digitale verktøy. Elevenes opplæring sentreres om de målene som er viktigst for å sikre best mulig helhetlig utvikling. Elevene skal også oppleve samhørighet og positivt samspill med andre på skolen. Opplæringen legger særlig vekt på å gjøre elevene mer selvhjulpne og selvstendige i alle livets gjøremål. Opplæringen skal gi elevene ferdigheter for å på sikt å kunne fullføre tilrettelagt videregående opplæring og utvikle hverdagslivs- eller arbeidslivskompetanse.

Avdelingen tilrettelegger alle skoletimene og friminuttene i henhold til TEACCH-metodikken. TEACCH tar sikte på å gjøre omgivelsene oversiktlige og forutsigbare. Vi ønsker å øke elevenes forståelse via visualisering, konkretisering og strukturering av tid, rom og aktiviteter eller gjøremål. Det fokuseres på at læring fremmes best dersom elevene forstår en handling og handlingen gir mening. Elevene arbeider etter en dagsplan og arbeidsplaner. Noen av elevene har behov for dagsplaner med bilder eller grafiske tegn (piktogrammer) og/eller ordbilder. Dagsplanen er også et tiltak for å redusere engstelse/bekymring, slik at elevene skal slippe å lure på hva som skal skje i løpet av dagen.

Elevene får nødvendig mengde repetisjon, og det sjekkes ut daglig hva de har fått med seg av opplæringen. Elevene får korte og tydelige beskjeder. Videre får de detaljert informasjon om fremgangsmåter gjennom arbeidsplanene sine for å bli trygge på å løse oppgaver selvstendig.

Etter-skolen-tilbud (EST)

Skoleåret 2021-2022 tilbyr vi et etter-skolen-tilbud (EST) for elevene på spesialavdelingen. Utdanningsetaten ved Bjørnholt skole har ansvaret for fritidstilbudet, og bydelene har ansvaret for at det fattes vedtak om plass og kjøp av plass, samt all kontakt med ungdommens foresatte vedrørende dette.

Fritidstilbudet er en alternativ læringsarena som skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi har læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare samtidig som det gis rom for fysisk aktivitet og lek. Læringsarenaen vil være i tråd med elevens IOP på skolen.

EST er åpent før skoletid kl. 8.00-8.30 og etter skoletid kl. 13.40-16.00. I skolens ferier er EST åpent kl. 8.00-16.00.